Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần với mọi người mà không bè đảng - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Tâm hồn, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chất phác quá thì ra quê mùa, văn chương quá thì ra hào nhoáng - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nghe cho nhiều rồi chọn điều phải mà cố làm kỳ được, xem cho rộng rồi ghi nhớ lấy để biết cho tường - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người mà tính hung hăng, lại không chịu được nghèo khổ thì tất làm xằng - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lòng hiếu thảo và sự tôn khính người trên là cái gốc của đạo nhân - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Gia đình, Giáo dục, Xã hội, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mỗi ngày ta biết thêm những điều ta chưa biết. Mỗi tháng không quên những điều ta biết. Như vậy là người hiếu học - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì trộm cướp - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chớ nên lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người ta mà thôi - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Sách, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING